Takk for deltakelsen på Digitalt påfyll

Digin-prosjektet presenterte Bibliotek24 på Digitalt påfyll den 16. februar 2023.

Med 600 påmeldte satte Bibliotek24 ny rekord for deltakelse på Digitalt påfyll, det er vi veldig stolte av! Takk til alle som deltok og ikke minst alle som var aktive i chatten.

Fikk du ikke med deg Digitalt påfyll 16. februar, kan du se det i opptak her

Aktivt kommentarfelt

Gjennom hele presentasjonen kom det stadig inn kommentarer, spørsmål og innspill. Vi har nå fått sett gjennom alt som kom inn og merker oss at det er mange kommentarer knyttet til ebøker og lydbøker. Bibliotek24 omfatter i denne fasen ikke ebøker og lydbøker, men det er noe vi ikke utelukker kan bli en del av Bibliotek24 fremover.

Som sentralisering av digitale innholdstjenester (databaser) er kostnadsbesparende og samlende for sektoren, vil tilfellet også være det samme for ebøker og lydbøker. Da Digin-prosjektet startet opp for to år siden, valgte vi å begrense omfanget av hva det skulle omfatte mest mulig. Dette for å satse på en så “enkel” overgang fra prosjekt til drift som mulig.

Prosjekt Digin er imidlertid sterkt inspirert av Det Digitale Folkebibliotek, hvor ebøker og lydbøker er en del av konsortiets mandat. Vi utelukker derfor ikke at denne delen av det digitale medietilbudet også en dag kan samkjøres gjennom Bibliotek24.

“Statistikk er viktig”

I chatten kom det også innspill på at statistikken er viktig og da utover den årlige rapporteringen til Nasjonalbiblioteket. Ikke bare skal man dokumentere bruk og behov i budsjettforhandlinger, men man skal også gjøre egne styringsvalg gjennom året.

I Bibliotek24 har vi et mål om at statistikk skal være på biblioteknivå, slik at lokale bibliotek kan gjøre veloverveide beslutninger basert på egne tall og ikke samletall. Derfor er vi også stolte over å ha fått unik statistikk, der det er mulig, for hvert bibliotek inn i avtalen med PressReader.

Gjennom BibStat.no er målet å samle både tall fra fysiske bruk, men også digital bruk. Kanskje kan vi videreutvikle BibStat til å bidra med mer enn årlig statistikk, slik at nettstedet kan bli et godt styringsverktøy for bibliotekledere over hele landet.

“Håper og dere vil jobbe med enklere tilgang til tjenestene”

Ja, dette vil vi jobbe med. Digitale innholdstjenester er i dag stort sett distribuert via IP og dette er ikke en heldig distribueringsform. Norske bibliotek deler i alt for stor grad ip-adresser med andre kommunale virksomheter og innhold blir med det spredt utover det omfanget det betales for.

Heldigvis har biblioteksektoren mange pragmatiske leverandører, som viser stor forståelse for dette. Manglende avgrensning på ip-adresser gjør imidlertid det vanskelig (om ikke umulig) for enkelte bibliotek å ta inn tjenester, hvor forretningsmodellen til leverandøren blir for svekket ved en slik difus distribusjon som ip-distribusjon kan utgjøre.

I de tilfeller hvor bibliotek deler ip-adresser med andre bibliotek med samme tjeneste, blir det med ip-tilgang umulig å skille de to bibliotekene fra hverandre i statistikken.

Gjennom å samle anskaffelser og drift av digitale innholdstjenester, blir det rent avtalemessig enklere å etablere en felles adgangsplattform. Det vil være med på å gi mer kontroll på hvor og hva vi sender av brukerdata, samt mer sømløse bibliotektjenester for innbyggerne.

“Vi i VGS ønsker oss noe så enkelt som Feidetilgang til Filmbib”

Hvorvidt dette er mulig eller ikke, skal vi ikke forsøke å svare på nå. Gjennom å samle anskaffelser og drift av digitale innholdstjenester gjennom et konsortium som Bibliotek24, er det imidlertid enklere å kommunisere og direkte og på vegne av bibliotekene med leverandørene. Vi vil ta dette innspillet videre til Norsk filminstitutt, muligens kan det også løses gjennom tidligere nevnte adgangskontroll. Tiden vil vise….

Aviser og film

Det kom dessuten en del kommentarer på dette med tilgang til aviser og film i bibliotek. Dette er innspill vi tar med oss videre for å se hvilke leverandører vi bør gå i dialog med og hvilke tilbud vi bør jobbe for å få med i neste tilknytningsperiode.

Det har kommet flere innspill fra videregående skoler at de også ønsker tilbud på avtaler knyttet til både privat og offentlig visning av film, vi tar det med oss.

Tilgang til fri journalistikk er ikke bare et spørsmål om rigge bibliotekene best mulig for å erstatte/komplettere den tradisjonelle avislesekroken, men også et spørsmål om å gjøre innbyggere i stand til å aktivt delta i demokratiet, uten at det er krav om at det koster dem 3-5000 kroner i året. Vi håper derfor på å kunne gjøre gode avtaler også på dette feltet fremover.

Tredelt løp fremover

For Bibliotek24 og Digin-prosjektet vil 2023 være et utfordrende år. Ikke bare skal vi drifte Bibliotek24 og utvide porteføljen av digitalt innhold, vi skal også jobbe frem en mulighet for konsortiet å frigjøre seg fra prosjektmidler. Som det kom frem i Digital påfyll har vi derfor for tiden et utkast til en samarbeidsavtale for fylkene rundt et mulig interkommunalt selskap.

Som om ikke det var nok, skal vi videreutvikle Bibliotek24, ved å etablere adgangskontroll, automatisert statistikk, verktøykasse for markedsføring, etc. Heldigvis er arbeidet i stor grad lystbetont da vi jevnlig får påminnelser om hvor viktig dette arbeidet er for å skape et godt fundament for et godt digitalt bibliotektilbud.