Oppsummering av spørreundersøkelsen om Bibliotek24 

I midten av mai sendte Bibliotek24 ut en spørreundersøkelse til bibliotekene. Målet med undersøkelsen var å få tilbakemeldinger på hvordan oppstarten av Bibliotek24 har fungert, inkludert en evaluering av innholdstjenestene.  

Det kom inn 108 svar totalt, som representerer en god bredde. 75 var fra folkebibliotek i kommuner med alt fra 450 til 700 000 innbyggere. 33 var fra videregående skoler med mellom 220 og 2400 elever og ansatte. Det var også store variasjoner i mediebudsjett.  

80 prosent av bibliotekene i undersøkelsen har kjøpt digitale innholdstjenester gjennom Bibliotek24. Noen flere, 90 prosent, melder at de tilbyr digitale innholdstjenester utover e-bøker og lydbøker. Av bibliotek som ikke tilbyr slike tjenester, fordeler årsakene seg mellom økonomi, tidsbruk og at behovet deres dekkes av den fysiske samlingen og e-bøker. 

55 av bibliotekene svarer at de tilbyr like mange tjenester som i fjor, mens 53 tilbyr flere. Ingen tilbyr færre. 

De fleste innholdstjenestene ble vurdert relativt likt i undersøkelsen. På spørsmål om hvorvidt tjenestene står til forventningene, er den største andelen av svarene “Omtrent som forventet”. I vurderinger av pris, vilkår, innhold og brukervennlighet er det samlet sett karakter fire av fem som er hyppigst i bruk. Det samme er “noe sannsynlig” på spørsmål om man vil anbefale tjenestene videre.  

Bibliotekene ble også bedt om å svare på hvilke av Bibliotek24s innholdstjenester de ikke kjøpte, og hvorfor. Pris og relevans var viktige årsaker. Vi ser også at vgs-bibliotek melder at ikke alle tjenestene var tilgjengelige for dem.  

På spørsmål om bibliotekene fikk informasjonen de trengte for å kunne kjøpe innholdstjenester gjennom Bibliotek24, svarte 84 ja. 16 var usikre og åtte svarte nei. Her kom det blant annet tilbakemeldinger om at fristen var for kort og at informasjonen kom seint, også i forhold til budsjettplanlegging. Angående tilknytningsperioden var det flest som ønsker seg at den går over fire uker, altså en uke lenger enn tiltenkt i fjor. 

Kun tre svarte at de ikke trenger støtte til markedsføring av innholdstjenestene. De aller fleste ønsker seg både digitalt og fysisk markedsføringsmateriell.  

Tilbakemeldingene fra bibliotekene er viktige innspill inn i arbeidet med neste års avtaler. Dette er en overordnet oppsummering, men vit at vi leser alle tilbakemeldingene deres. Tusen takk til alle som bidro!