FAQ

Hva er Bibliotek24?

Bibliotek24 er et nasjonalt innkjøpssamarbeid (konsortium) for folkebibliotek og bibliotek i videregående skoler. Konsortiet driftes gjennom Prosjekt Digin (2021-2023) og skal fungere som en selvstendig virksomhet fra 2024.

Hva menes med Digitale innholdstjenester?

Bibliotek24 bruker primært begrepet digitale innholdstjenester om den delen av bibliotekenes mediesamling som ikke er analog. Det kan være for eksempel film, bøker, lydbøker, musikk, referanseverk som format er digitalt og som ikke er en direkte del av bibliotekenes samling, men like fullt en del av bibliotekenes medietilbud.
Les også: Innhold – hvilket innhold?

Hvorfor er det en begrenset tilknytningsperiode?

Bibliotek24 administrerer og forhandler avtaler til digitale innholdstjenester på vegne av over 500 bibliotek. Avtaler og priser forhandles på årsbasis, noe som gjør det administrativt krevende å skulle knytte opp bibliotek enkeltvis.

Hvorfor håndterer ikke Bibliotek24 norske ebøker og lydbøker?

Bibliotek24 driftes per i dag av prosjekt Digin, som i 2024 skal overføre Bibliotek24 fra prosjekt til drift. Overgangen fra prosjekt til drift er noe vi har stor respekt for. Vi velger derfor å fokusere på en modell for Bibliotek24 som i størst mulig grad skal sikre en trygg overgang fra prosjekt til drift, fremfor å gripe over alt annet som med fordel kunne vært samlet i et nasjonalt konsortium. Dette kan endres underveis i prosjektet, dersom forutsetningene for overgangen fra prosjekt til drift endres.

Hvorfor er ikke skolebibliotek i grunnskolen inkludert i Bibliotek24?

Det er fylkesbibliotekene i Norge som går sammen om utviklingen av Bibliotek24. De fleste fylkesbibliotekene kjøper i dag inn en eller flere digitale innholdstjenester til eget fylkes folkebibliotek eller vgs-bibliotek. Per nå er fokuset derfor rettet mot å reetablere fylkesbibliotekenes avtaler og konsortier til et nasjonalt konsortium. Bibliotek24 bygges skalerbart, slik at dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt, vil også skolebibliotek i grunnskolen kunne bli inkludert i Bibliotek24.

Kan jeg kjøpe tilgang til produktene som selges gjennom Bibliotek24 uten å gå via Bibliotek24?

Ja, det er fullt mulig å inngå avtale med leverandørene utenom Bibliotek24. Vi vil likevel jobbe for at i fellesskap får vi til de beste avtalene for alle folkebibliotek og bibliotek i offentlige videregående skole.

Jeg har allerede avtale med en leverandør, men ønsker å gå via Bibliotek24, må jeg si opp selv?

Dette varierer, men som hovedregel kan det være lurt å sende inn en oppsigelse på avtaler man selv har inngått. Henvis gjerne til at man ønsker å knytte seg opp gjennom Bibliotek24, så vil overgangen i de fleste tilfeller gå smidig.

Kan jeg bare kjøpe inn? Må ikke dette ut på anbud eller må jeg lage en anskaffelsesprotokoll?

Anskaffelsene er underlagt forskrift om offentlig anskaffelse. Beløpene er for de aller fleste bibliotekene på godt under 100.000,- på de fleste produktene.

Terskelverdier del 1Tillatte anskaffelsesprosedyrer
Alle kontrakter av verdi mellom 100 000 kr og 1,3 mill. kr ekskl. mva. (uansett hvem som anskaffer, og hva som kjøpes).Kontrakter om kjøp av helse- og sosialtjenester for under 7,8 mill. kr ekskl. mva.Ingen spesiell prosedyre. Grunnleggende prinsipper og bestemmelser i FOA kap.7 må følges.
Kilde: https://anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/terskelverdier-offentlige-anskaffelser

Hvorfor er noen priser oppgitt i utenlandsk valuta?

Bibliotek24 forhandler digitale innholdstjenester fra leverandører i inn- og utland. Siden valutaen svinger er det ryddigst at alle forholder seg til den samme valutaen. Sluttfakturaen fra Bibliotek24 vil uansett være i norske kroner.

Hvordan settes kursen på utenlandsk valuta?

Siden leverandørfakturaen betales først når antallet bibliotek tilknyttet tjenesten er kjent, har allerede kursen endret seg siden tilbudet ble gitt. Vekslingskursen til bibliotekene settes derfor manuelt noe høyere fra Bibliotek24 enn forventet kurs.

Hvorfor er det et påslag på 5 prosent?

Siden Bibliotek24 er et mellomledd mellom norske og utenlandske leverandører av tjenester og norske bibliotek, vil det oppstå forskjeller i faktisk pris fra tiden tilbudet er gitt til leverandørfakturaen skal betales. Fremfor å lage doble fakturaer (etterfaktura eller kreditnota) til bibliotekene velger Bibliotek24 å ta et påslag på 5% for å ta høyde for forskjeller i faktisk pris som kan oppstå.

Andelen av påslaget som ikke går til å dekke opp eventuelle svingninger i valuta skal returneres til sektoren i form av teknisk utvikling, markedsføring av tjenester eller andre aktiviteter som kommer sektoren som helhet til gode.

Det er feil informasjon om biblioteket i ConsortiaManager, hvordan får jeg det rettet?

Bibliotek som kjøper digitale innholdstjenestener gjennom Bibliotek24 er selv ansvarlig for at informasjonen om biblioteket i ConsortiaManager er korrekt. Alle bibliotek har en kontaktperson registrert, som regel biblioteksjefen dersom dette ikke er delegert videre.

Frem til februar 2022 er det fylkeskontakter som står som kontaktperson for alle bibliotek i det enkelte fylke, se oversikt over fylkeskontakter.

Dersom du er usikker på hvem dette er, kan du ta kontakt med oss på kontakt@bibliotek24.no.

Biblioteket har for få ressurser til å følge opp dette, hva gjør jeg?

Det er mange bibliotek i Norge som har svært få ansatte eller årsverk til rådighet, det er noe av grunnen til at Bibliotek24 etableres. Bibliotek kan selv ta kontroll på sin konto i ConsortiaManager hos Bibliotek24 eller velge å få hjelp fra eget fylkesbibliotek til følge opp. Her ser du hvem som er kontaktperson i ditt fylke.

Hva er en ip-adresse og hvorfor trenger Bibliotek24 denne?

Kort fortalt er IP (Internet Protocol) en adresse som tildeles alle maskiner som kobles til internett. Denne adressen brukes når det sendes data over nettet, sånn at riktig maskin får tilsendt riktig data. For enkelhets skyld kan man tenke på det som en postadresse.

I noen tilfeller trenger leverandører av digitale innholdstjenester bibliotekets ip-adresse for å muliggjøre distribusjon av innholdet som er kjøpt inn. Bibliotek24 skal alltid ha en oppdatert versjon av bibliotekenes ip-adresse(r) registrert i ConsortiaManager slik at de leverandørene det gjelder enkelt får muliggjort bestilt distribusjon.

Dersom et bibliotek får en ny statisk ip-adresse i løpet av året, må biblioteket sørge for at denne blir oppdatert i ConsortiaManager. Bibliotek24 sørger da for å oppdatere leverandøren automatisk.

Les også: Utfordringer med IP-tilgang

Hvordan kan jeg vite om innbyggere i min kommune bruker tjenesten?

Dersom du har kjøpt tilgang til en tjeneste gjennom Bibliotek24 vil vi i den grad det er mulig sørge for at biblioteket også har tilgang til lokal statistikk. Ulike tjenester har ulik måte å hente ut statistikk, for eksempel dersom tilgangen kun gis via ip, må bibliotekets ip være statisk og ikke delt med andre bibliotek, for å tilgang til statistikk kun for eget bibliotek. Andre tjenester har pålogging og da vil statistikken generes uavhengig av ip.

Noen tjenester vil gi tilgang til statistikk via eget administrasjonsverktøy for hvert bibliotek på nett, for andre tjenester vil statistikk kun være å finne gjennom BibStat.no.

Logg deg inn på ConsortiaManager for å se hvordan du finner statistikken for hver enkelt tjeneste.

Bibliotek24 driftes med prosjektmidler, kan vi stole på at dere er her om et år?

Nasjonalbiblioteket sørger for prosjektmidler til prosjekt Digin som har Bibliotek24 som sluttleveranse. Digin-prosjektet er grundig opparbeidet gjennom et forprosjekt og et pågående hovedprosjekt, med god støtte og kompetanseoverføring fra Danmark som har jobbet på en lignende måte i mer enn 10 år.

Siden Digin-prosjektet og Bibliotek24 er godt forankret i fylkesbibliotekene + Deichman vil forpliktelser mot folkebibliotek og videregående skoler ivaretas ut inngått og betalt periode, dersom Bibliotek24 mot formodning ikke skulle oppnå varige driftsmidler.

Både Digin-prosjektet og Bibliotek24 er imidlertid grundig fundamentert i alle landets fylkesbibliotek + ved Deichman i Oslo og det jobbes parallelt med å etablere Bibliotek24 som et varig interkommunalt selskap med et årlig fordelt tilskudd til drift fra fylkeskommunene og Oslo kommune, samt tilskudd fra staten.

Hvordan tilby Flipp under Min Side?

Det er mulig å tilby tilgang via Min side hos biblioteket. Bibliotek som ønsker dette kan ta direkte kontakt med Egmont.

Tilgang til Flipp fra Mikromarc

Biblioteket må be systemleverandør om å opprette en lenke på Min Side hos dere som brukeren er innlogget på. Den lenken skal peke på https://flipp.no/aktiver-konto/

Send URL-en til den innloggede siden hos dere (Min Side) på e-post til flippnorge@egmont.com. For eksempel var URL-en for Melhus https://melhus.arena.axiell.com/protected/my-account/overview

Når URL-en til deres Min Side er registrert hos Egmont, er det mulig å opprette/aktivere Flipp-kontoen sin via den lenken.

Det er svært viktig at URL-en Egmont får fra biblioteket er til en side man kun har tilgang til som innlogget bruker.

Tilgang til Flipp fra Bibliofil M2

Det anbefales at man bruker søkefunksjonen i M2-int – innstillinger, velg «globalt nivå» og søk etter Flipp. Her skrur du på «Vis lenke til Flipp når man er innlogget«. Dersom du ikke finner fram til dette, ber du Biblioteksystemer og hjelp. Send deretter e-post til flippnorge@egmont.com med lenke til ditt biblioteks Flipp-URL og be dem åpne tilgangen. For eksempel har Rana bibliotek denne Flipp-URL-en: https://rana.bib.no/cgi-bin/m2?mode=visflipp

Markedsføring av tjenestene

Bibliotek24 jobber med å lage eget markedsføringsmateriale for tjenestene. Du kan lese mer om prosessen i prosjektbloggen til Digin. Inntil materialet er ferdig og kan lanseres, tilbyr noen av leverandørene materiell som plakater, bordryttere, flyers, bilder til sosiale medier og infoskjermer som kan brukes av bibliotekene.

Oversikt over tilgjengelig markedsføringsmateriell.

Hvilken IP-adresse?

Offentlige IP-adresser er unike IP-adresser som er tilgjengelige på internett og brukes bl.a. til å nå Bibliotek24-tjenester direkte. Det er derfor viktig at bibliotekets offentlige IP-adresser er registrert i Consortia Manager.

Når du endrer eller legger inn nye IP-adresser i Consortia Manager, skal kun dine offentlige IP-adresser registreres. Den offentlige IP-adressen du bruker nå, ser du enkelt på f.eks. https://ipadresse.no. Biblioteket kan ha forskjellige offentlige IP-adresser på både trådløst og kablet nettverk for gjester, publikums-PC-er og ansatte. IT-avdelinga i kommunen din har oversikt over hvilke offentlige IP-adresser biblioteket bruker.

Det er forskjell på private og offentlige IP-adresser.

Du behøver ikke å lete opp IP-adresser i telefonens / PC-ens nettverksinnstillinger. Her finner du en privat IP-adresse. Private IP-adresser begynner alltid på 192.168.x.x, 10.x.x.x og 172.16.x.x-172.31.x.x og skal ikke registreres på Consortia Manager.

Tjenesten fungerer ikke som forventet, hvem kan jeg kontakte?

Bibliotek og i noen tilfeller lånere kan ta direkte kontakt med leverandøren for å få hjelp, dersom noe ikke skulle fungere ved tjenesten. Logg deg på ConsortiaManager for å finne kontaktinformasjon til den enkelte tjenesten.