Digitalt folkebibliotek løftes i KS

Foto: Shutterstock

Folkebibliotekene i Norge har i dag en digital infrastruktur som ikke lever opp til kravene som stilles av moderne bibliotekbrukere. Hvis digitale tjenester i folkebibliotek skal oppleves sammenhengende og helhetlige av brukerne, må stat og kommune samarbeide tettere, og roller og ansvar må bli tydeligere.  

Dette går fram av saken som Komm-IT-rådet skal behandle 29. mars 2023. KommIT-rådet er et rådgivende organ i KS innen digitalisering og smart bruk av teknologi. Rådet skal bidra til utvikling av felles løsninger og ivareta kommunesektorens interesser.

Innbyggernes behov for bedre digitale bibliotektjenester blir på denne måten satt på dagsorden gjennom styringsstrukturen for digitalisering i KS (Kommunenes organisasjon). Tidspunktet anses å være naturlig, ettersom Kulturdepartementet nå er i ferd med å revidere nasjonal bibliotekstrategi.

Innhold og formidling

Komm-IT-behandlingen bygger i stor grad på arbeidet som er gjort i Digin-prosjektet og Bibliotek24, og kommer også inn på kjernesystem og formidling fra bibliotek.

«Det er behov for en samlet, innovativ tilnærming til hvordan folkebiblioteksektoren kan få bedre formidlingsløsninger tilpasset innbyggers behov, og for å sikre stabil finansiering og organisering av videreutvikling av innkjøpssamarbeidet for digitale innholdstjenester», heter det i saksutredningen.

For Bibliotek24 pekes det på at det er lagt ned et godt stykke arbeid fra folkebiblioteksektoren for å tilby digitale innholdstjenester «på en omforent og kostnadseffektiv måte, og det har vært en kraftsamling i kommuner og fylkeskommuner rundt dette arbeidet».

Struktur og finansiering

Anbefalingen er at KS og Kulturdepartementet bør ha dialog om innkjøpssamarbeidet Bibliotek24 bør finansieres over statsbudsjettet. Det Digitale Folkebibliotek i Danmark trekkes fram som modell.

Muligheter og utfordringer for digitale bibliotek i Norge i et større bilde, sammen med ansvarsplassering og finansiering av folkebibliotekenes digitale infrastruktur, kan bli satt på dagsorden av KS i flere sammenhenger framover.

Ved siden av dialog med Kulturdepartementet i egenskap av fagdepartement, er Kommunal- og distriktsdepartementet relevant som koordinerende departement for kommunal sektor. Problemstillingene vurderes også reist gjennom konsultasjonsordningen mellom KS og regjeringen.

Innbyggere og ytringsfrihet

Det er innbyggernes behov og perspektiv som står sentralt for hvordan KS tilnærmer seg digitale bibliotek.

«Allmenn tilgang til digitale innholdstjenester via folkebibliotekene er et viktig demokratiseringsprosjekt. Mellom annet gir det også nasjonal tilgang til PressReader, hvor innbyggerne får tilgang til flere tusen aviser og tidsskrifter. Dette er i samsvar med anbefalinger i NOU 2022:9 «En åpen og opplyst offentlig samtale om tilgang til fri journalistikk i bibliotekene og Digitaliseringsstrategien, heter det i saken.

Saken om Digitalisering av innholdstjenester og biblioteksystem i folkebiblioteksektoren behandles av Kommit-rådet 29/3. Sak og forslag til vedtak kan leses her.